Privacy Policy Fanfare Eensgezindheid Maasbracht-Beek

Fanfare Eensgezindheid hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Fanfare Eensgezindheid houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Als Fanfare Eensgezindheid zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens aan het eind van dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fanfare Eensgezindheid verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fanfare Eensgezindheid de volgende persoonsgegevens
van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Fanfare Eensgezindheid opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Fanfare Eensgezindheid verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het formulier Inschrijfformulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fanfare Eensgezindheid de volgende persoonsgegevens
van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Fanfare Eensgezindheid opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden/vrijwilligers

Persoonsgegevens van Leden/vrijwilligers worden door Fanfare Eensgezindheid verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan de vereniging.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het lidmaatschap van de vereniging.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fanfare Eensgezindheid de volgende persoonsgegevens
van u vragen, middels het formulier Inschrijfformulier Lidmaatschap:
– Voornaam;
– Voorletters;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);
– Telefoonnummer(s);
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
Naast deze gegevens kan Fanfare Eensgezindheid vragen naar de volgende gegevens, indien ze voor
het uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden noodzakelijkerwijs over deze gegevens dient te
beschikken.

– Kopie ID;
– BSN-nummer;
Wanneer een lid gebruik wenst te maken van automatische incasso van de verschuldigde contributie
wordt met een machtigingsformulier tevens de volgende informatie gevraagd:
– Bankgegevens, meer specifiek : IBAN en evt. BIC-code.
Uw persoonsgegevens worden door Fanfare Eensgezindheid opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode van het lidmaatschap in de actuele ledenadministratie
– Gedurende een periode van maximaal 7 jaar in de financiële administratie
– Daarnaast worden gegevens bewaard in een ledenbestand voor historische doeleinden.

Verwerking van persoonsgegevens van Deelnemers thuiskienen

Persoonsgegevens van Deelnemers thuiskienen worden door Fanfare Eensgezindheid verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan het thuiskienen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De deelname aan het thuiskienen.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fanfare Eensgezindheid de volgende persoonsgegevens
van u vragen, middels het formulier Inschrijfformulier Thuiskienen:
– Voornaam;
– Voorletters;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats);
– Telefoonnummer(s);
– E-mailadres;
– Bankgegevens, meer specifiek : IBAN en evt. BIC-code.
Uw persoonsgegevens worden door Fanfare Eensgezindheid opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode van deelname aan het thuiskienen
– Gedurende een periode van maximaal 7 jaar in de financiële administratie.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
– Het aanvragen van subsidie bij de gemeente Maasgouw;
– Het verzorgen van de administratie van koepelorganisaties, zoals KNMO, LBM en LBT;
– Het aanleveren van incassoruns bij de Rabobank;

– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Fanfare Eensgezindheid bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Fanfare Eensgezindheid van uw gegevens kennis kunnen nemen,
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze (bestuurs)leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!
Contactgegevens
Fanfare Eensgezindheid
Op de Berg 59
6051 KB
Maasbracht
secretariaat@eensgezindheid.com